Madde 1 (Amaç ve Kapsam) Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma …