BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETLERİYLE İLGİLİ YARGITAY UYGULAMASI :
 Ulusal bayram günü, 28 Ekim saat 13.00 ten itibaren başlayan 29 Ekim günü de devam eden 1,5 gündür. İşçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışıp çalışmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesiyle kararlaştırılabilir. Bu tür bir sözleşme hükmü yoksa işçinin bu günlerde çalıştırılması için onayının alınması şarttır.
 UBGT günlerinde çalışma karşılığı olmaksızın bir gündelik ücret ödenir. Bu günlerde işçi çalışmışsa ayrıca her gün bir gündelik ücret ödenir. Buna göre anılan günlerde çalışan işçinin gündelik ücretinin toplam iki kat olarak ödenmesi gerekir. Bayram ve genel tatillerde çalışıldığının ispatı işçiye aittir. Buna karşılık olarak bayram ve genel tatiller için hak kazanılan zamlı ücreti ödediğini işveren kanıtlamak durumundadır. Yargıtay’ın bir kararında işçinin bayram ve genel tatillerde çalışmasına rağmen ücretinin ödenmeyeceğine dair iş sözleşmesi hükmünün geçersiz olduğu açıklanmıştır.
 Bayram ve genel tatil ücretleri de ait olduğu dönem ücreti üzerinden hesaplanır.
 Maktu aylıklı bir işçilerin bir günlük ücreti, aylık ücretin otuzda biridir. Saat ücreti ile çalışılması halinde tatil ücretinin hesabında dikkate alınacak bir günlük ücret saat ücretinin 7,5 ile çarpımı sonucu belirlenir.
 UBGT günlerinin hafta tatili ya da çalışılmayan cumartesi gününe rastlaması halinde hem hafta tatili hem genel tatil ücretinin yani iki günlük ücretin ödenip ödenmeyeceği tartışılabilir. Ulusal bayram ve genel tatil gününün hafta tatili ya da çalışılmayan cumartesi günü ile çakışması halinde mükerrer yararlanmaya yol açmayacak şekilde sadece bir günlük hesaplamaya gidilmelidir. Hafta tatili ücreti %50 zamlı yapıldığından işçi lehine olan hafta tatili ücreti yapılmalıdır.
 Yargıtay’a göre de, haftada yedi gün çalışan bir işçi yönünden fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti talep edildiğinde; çalışılan ulusal bayram ve genel tatil günleri için ilave birer yevmiye hesaplanmalı ve aynı gün için 7,5 saati aşan süre fazla mesai içinde değerlendirilmelidir. İşçinin hafta tatilini kullandığı gün ile çakışan ulusal bayram ve genel tatil günleri için sadece hafta tatili ücreti hesabı yapılmalı, ayrıca ulusal bayram ve genel tatil hesabında dikkate alınmamalıdır.
 Yargıtay isabetli bir biçimde, hafta tatili günü ile bayram ve genel tatil günü çakıştığında, hesap yöntemi işçi lehine olduğu için hafta tatili ücreti verilmesi gerektiğini kabul etmiştir. Ancak işçinin sadece bayram ve genel tatil ücreti talep etmesi durumunda, hafta tatili ile çakışan bayram ve genel tatil günleri için taleple bağlı kalınarak ilave bir yevmiye hesabı yapılmalıdır.
 Bayram ve genel tatil günlerinde işçinin dinlenme hakkı mevcut olup, belirtilen günlerde çalışma ücretlerinin aylık ücrete dahil olduğu yönünde sözleşme hükümleri geçersizdir. Ancak yukarıda hafta tatili bölümünde açıklandığı üzere Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin aksi yönde bir kararı mevcuttur.
 Yargıtay’ın üç iş dairesinin içtihat aykırılıklarını gidermek için 2016 yılı Ocak ayında yaptıkları toplantıda konu ele alınmış ve temel ücret içinde çalışma karşılığı kısmının kararlaştırılamayacağı ilke olarak kabul edilmiştir. Yargıtay kararları da bu yönde istikrar kazanmıştır.
 Genel tatil çalışmalarının sonradan idari izin verilerek karşılanması mümkün değildir. İşçiye çalışma karşılığı ücreti ödenmelidir.
 Bayram ve genel tatillerde çalışmanın ispatı, ödenmesi, indirim, zamanaşımı ve faiz konularında fazla çalışma ücreti bölümlerinde yapılan açıklamalar geçerlidir.